Tag: psychologia penitencjarna

Rozliczenia noworoczne

Czas biegnie tak szybko, że zanim się zdążyłam obejrzeć już zawitała do nas wiosna. Piękna pogoda za oknami nie sprzyja nauce, to mogą przyznać wszyscy wokoło. Studencka brać wyleguje się w każdym wolnym miejscu na trawnikach i skwerach. Ostatecznie trzeba gdzieś doładować akumulatory, aby uczyć się do egzaminów, które tuż, tuż… Read More

Eksperyment więzienny – ciekawe wnioski

Amerykański psycholog społeczny Philip Zimbardo w roku 1971 przeprowadził wraz z innymi psychologami z uniwersytetu Stanford  eksperyment więzienny.

Do eksperymentu wybrano 24 studentów z ogłoszenia, którym przydzielono rolę więźnia lub strażnika. Wszystkich oczywiście uprzednio zbadano pod kątem zdrowia psychicznego, nie mogli być także notowani w kartotekach policyjnych.

Zainscenizowano więzienie tak, aby przypominało rzeczywiste więzienie – w piwnicach uniwersytetu Stanford.

Eksperyment polegał na zamknięciu ochotników w zainscenizowanym więzieniu i odgrywaniu ról: strażników i więźniów.

Strażnicy zostali wyposażeni w uniformy, pałki i ciemne okulary. Założeniem było, aby stali jedynie na straży prawa. Natomiast więźniowie zostali ubrani w długie białe koszule, nadano im także numery identyfikacyjne – widniały na koszulach.

Już drugiego dnia wybuch bunt – reakcją obronną na nieprzyjemną sytuację więźniów było drwienie ze strażników.

Po kilku podobnych sytuacjach, strażnicy byli coraz bardziej surowi dla więźniów, zwracano się do nich bezosobowo, przywołując jedynie numer identyfikacyjny.

Eksperyment skończono 6. dnia z powodu coraz bardziej okrutnego i brutalnego zachowania strażników oraz sprzeciwu pracownicy naukowej z Uniwersytetu Stanford.

Eksperyment pokazał, że zwykli ludzie w pewnych okolicznościach i otoczeniu mogą stać się niezwykle okrutni, zwłaszcza jeśli są anonimowi. Read More

Psychologia sądowo-penitencjarna

Istnieje pewna grupa studentek i studentów psychologii, którzy już w połowie studiów wiedzą jaką wybiorą specjalizację. Jest to ich świadomy wybór, toteż z pewnością będą dobrymi fachowcami. Mowa oczywiście o psychologii sądowo-penitencjarnej.

Psychologów sądowo-penitencjarnych zatrudniają sądy, policja, zakłady karne, areszty śledcze, schroniska i zakłady poprawcze, oddziały psychiatrii sądowej.

Są niezbędni podczas przesłuchiwania dzieci, zwłaszcza gdy padły ofiarą przestępstwa. Ponadto opiniują także zaznania dorosłych.

Jeśli psycholog o ww. specjalizacji znajdzie pracę w sądzie, wówczas będzie mógł uczestniczyć w rozprawach karnych oraz cywilnych. Do jego zadań należeć będzie m.in.: ocena czy składane przez świadków zeznania są wiarygodne, ocena poczytalności oskarżonego.

W zakładach karnych i aresztach śledczych do zadań psychologa (często nazywanego psychologiem więziennym) należeć będzie m.in.: resocjalizacja sprawców przestępstw, diagnozowanie penitencjarne, które polega na wskazaniu jakie czynniki psychologiczne miały wpływ na to, że skazany popełnił czyny aspołeczne.

Diagnoza ta jest niezmiernie ważna, albowiem dzięki niej psycholog uzyskuje informacje o genezie niedostosowania społecznego skazanego oraz to, czy oddziaływania resocjalizacyjne się powiodą. Read More